Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις ''Λακωνίας'', 1863
60 σελ.

Οθωμανικός κώδηξ (Κανουνναμέ) περί γαιών ή αφθάρτων κτημάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιδιοκτησία (Οθωμανικό δίκαιο)
    2. Δίκαιο, Οθωμανικό -- Κωδικοποίηση