Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1865
14 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Γ' : Ιερά κατηχήσεως σύνοψις : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις