Ελληνικά
Κέρκυρα: Τυπ. "Σχερία", 1861
137 σελ.
  • "Διατριβή ης μέρη τινά ανεγνώσθησαν εν ταις της 2 Απριλίου και της 22 Ιουνίου 1860, συνεδριάσεσι της Ιονίου Εταιρίας των Επιστημών των Γραμμάτων και των Τεχνών"

Οι περί Αττικής νομοθεσίας γράψαντες

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Διατριβή ης μέρη τινά ανεγνώσθησαν εν ταις της 2 Απριλίου και της 22 Ιουνίου 1860, συνεδριάσεσι της Ιονίου Εταιρίας των Επιστημών των Γραμμάτων και των Τεχνών"
    1. Δίκαιο, Ελληνικό -- Ιστορία