Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις ''Λακωνίας'', 1866
57 σελ.
  • Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Αδαμάντιου Κοραή προλεγόμενα : εις τας προς Τιμόθεον δύω και προς Τίτον μιαν επιστολάς του Απόστολου Παύλου : προς χρήσιν και διδασκαλίαν των αναγιγνωσκόντων αυτάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Παύλος, Απόστολος