Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Ανδρέου Κορομηλά, 1841
β', 242 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Αδ. Κοραή επιστολαί, Β' απάνθισμα

Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμάντιου Κοραή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Αδ. Κοραή επιστολαί, Β' απάνθισμα
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833) -- Αλληλογραφία -- Απομνημονεύματα κλπ.
    2. Φιλοσοφία, Σύγχρονη ελληνική -- 17ος-18ος αι.