Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1857
696, ρβ' σελ.

Βυζαντιναί μελέται : περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος : από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πολιτισμός -- Βυζαντινός
    2. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία