Ελληνικά
16 σελ.
  • Φυλλάδιο χώρις σελίδα τίτλου. Στοιχεία έκδοσης από το τέλος του κειμένου

Απάντησις εις τον υπ' αριθ. 612 λίβελλον του "Ανατολικού Ταχυδρόμου"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Φυλλάδιο χώρις σελίδα τίτλου. Στοιχεία έκδοσης από το τέλος του κειμένου
    1. Καθολική Εκκλησία -- Οθωμανική Αυτοκρατορία -- 19ος αι.
    2. Καθολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Ανατολικές Εκκλησίες -- 19ος αι.
    3. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Καθολική Εκκλησία -- 19ος αι.