Ελληνικά
Αθήναι: Τυπ. Π. Σούτσα και Α. Κτενά, 1860
στ', 240 σελ.
  • Περιέχει σχόλια και σημειώσεις. Μαζί τυπώθηκε και κείμενο με τίτλο : "Δικογραφία : αφιερούται τοις μεταγενεστέροις, όπως μάθωσι τας αληθείς διαστάσεις των καθ' ημάς νάνων"

Άγιος Μηνάς : (επεισόδιον της Ελλην. Επαναστάσεως) : ποίημα λυρικόν-επικόν εις άσματα τέσσερα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει σχόλια και σημειώσεις. Μαζί τυπώθηκε και κείμενο με τίτλο : "Δικογραφία : αφιερούται τοις μεταγενεστέροις, όπως μάθωσι τας αληθείς διαστάσεις των καθ' ημάς νάνων"