Λατινικά
Parisiis: Ex officina Carolae Guillard, 1541
[18], 332 σελ.

Decreta les epistolae elgorii noni Pontificis maximi, quas summa fide & accurata diligentia : iam recens ad veterum coicum fide repurgauimus & contulimus : cum additionibus Doetis virorum longe probatiffimis & utilissimis

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Θεολογία -- Καθολική Εκκλησία