Αρμενικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Οχαννές Δερογιεντζ, 1861
304 σελ.

Στοιχεία γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης μετά διαλόγων οικιακών : προς χρήσιν των αρμενικών εκπαιδευτηρίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελληνική γλώσσα -- Γραμματική
    2. Ελληνική γλώσσα -- Διδακτικά βιβλία για ξένους -- Αρμενικά