Ελληνικά
Εν Βουκουρεστίοις: Τύποις Θεατού, 1863
168, [μ'] σελ.

Επιθεώρησις των ανατολικών εθνών : ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις : Τόμος Α', φυλλάδιον Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βουλγαρία -- Ιστορία
    2. Βουλγαρία -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
    3. Τουρκία -- Ιστορία
    4. Τουρκία -- Κοινωνική ζωή και έθιμα