Ελληνικά
Βουκουρεστίω: Νεουργηθείση Τυπογραφία εν Βουκουρεστίω, 1768
1298 στήλες
  • Περιέχει ευρετήριο

Θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον : υπόμνημα εκ πολλών συνερανισθέν υπό Νεοφύτου ιεροδιακόνου Πελοποννησίου, και νυν πρώτον τύποις παρ' αυτού εκδοθέν επί της θεοστηρίκτου αυθεντείας του υψηλοτάτου τε και θεοσεβεστάτου ηγεμόνος πάσης Ουγκροβλαχίας, κυρίου κυρίου Ιωάννου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα : ω και προσεφωνήθη, κατά προτροπήν του Μακαριωτάτου και σοφωτάτου Ιεροσολύμων, κυρίου Εφραίμ, αρχιερατούοντος του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ουγκροβλαχίας, κυρίου Γρηγορίου : επιμελεία μεν και διορθώσει του ιδίου υπομνηματιστού, δαπάνη δε αυτού τε και του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Ιακώβου Χίου του Μαυρογορδάτου, εκ συνδρομής των φιλοχρίστων και φιλολόγων ανδρών, των τε εν Χίω και των εν Βουκουρεστίω

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει ευρετήριο
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Γραμματική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800