Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ε. Ι. Λαζαρίδου, 1862
ζ', 50, [1] σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε και πίστεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα