Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Κορομηλά, 1880
70 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Επιγράμματα, Ελληνικά
    2. Κωνσταντινούπολη