Ελληνικά
14 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Ορθοδοξία - κατολικισμός

Σχόλια εις την δύο γροσίων αλήθεια των ενταύθα Ιησουιτών και σύντομος απάντησις των περιεχομένων εν αυτή ληρημάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Ορθοδοξία - κατολικισμός
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα