Επίτομος ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης : μετ' εικόνων ηθικών πορισμάτων, ρητών, τροπαρίων και προσευχών κατά το νέον πρόγραμμα της Πατριαρχικής Κεντρ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής προς χρήσιν της Γ' τάξεως των αστικών και δημοτικών σχολών αμφοτέρων των φύλων : Τεύχος δεύτερον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θεολογίδης, Γεράσιμος
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Βιβλιοπωλείο Ξενοφώντος Ε. Σεργιάδου, 1907
  6. 126 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Β' 1913-1920
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές