Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Βιβλιοπωλείο Ξενοφώντος Ε. Σεργιάδου, 1907
126 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Β' 1913-1920

Επίτομος ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης : μετ' εικόνων ηθικών πορισμάτων, ρητών, τροπαρίων και προσευχών κατά το νέον πρόγραμμα της Πατριαρχικής Κεντρ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής προς χρήσιν της Γ' τάξεως των αστικών και δημοτικών σχολών αμφοτέρων των φύλων : Τεύχος δεύτερον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Β' 1913-1920
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)