Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1883
204 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Αφελής άποψις των αξιώσεων της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως αντικειμένων ταις λοιπαίς χριστιανικαίς εκκλησίαις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
    1. Θεολογία