1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Βρετανική Τυπογραφία του Κάστρου, 1827
  6. 248 σελ.
    • Νύν τε δεύτερον τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα, διά συνδρομής και δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε εξ Αργυροκάστρου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές