Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Βρετανική Τυπογραφία του Κάστρου, 1827
248 σελ.
  • Νύν τε δεύτερον τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα, διά συνδρομής και δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε εξ Αργυροκάστρου

Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών : των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών : μεταφρασθείσα από της ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νύν τε δεύτερον τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα, διά συνδρομής και δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε εξ Αργυροκάστρου
    1. Μυθολογία