Ελληνικά
Κωνσταντινούπολη: Εν τω Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 1798
96 σελ. ; 17 εκ.

Χριστιανική απολογία συντεθείσα μεν υπό τινος φιλαδέλφου χριστιανού προς ωφελείαν των ευσεβών, αξιώσει του Παναγιωτάτου και Θειοτάτου Πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου : επιθεωρηθείσα δε η πολλαχού ως οίον τε επιδιορθωθείσα παρά τινος Ευσεβούς Φιλοσόφου ήδη τυπωθείσα αναλώμασιν ανδρός Ζηλωτού και Θεοσεβούς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Απολογητική
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία