Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Α. Κορομηλάς και Π. Πασπαλλής, 1863
80 σελ.

Επιτομή της ιστορίας των Παπών : εκ της δεκατόμου ιστορίας του Α. Βιάγκη - Γιοβίνη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πάπες -- Ιστορία
    2. Καθολική Εκκλησία -- Ιστορία