Ελληνικά
Εν Γιασίω της Μολδαβίας: Εκ της Τυπογραφίας του Αγίου Τάφου, 1715
242 σελ.

Ιωάννου του Δαμασκηνού έκδοσις της ορθοδόξου πίστεως του αυτού περί των εν πίστει κεκοιμημένων : τυπωθέντα διά δαπάνη του υψηλοτάτου, ευσεβεστάτου και σοφωτάτου ηγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Νικολάου Αλεξάνδρου Βοεβόδα ... κυρίου Χρυσάνθου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα