Ελληνικά
Εν Παρισίοις: Εκ της τυπογραφίας Ριγνίου, 1821
56 σελ.

Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής : συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησιαστική μουσική