Ελληνικά
1802
92 σελ.
  • "Ου και τοις αναλώμασι τύποις εκδέδοται δι' ωφέλειαν των επαρχιωτών αυτού ευλαβών χριστιανών"

Εισαγωγική διδασκαλία : περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Ου και τοις αναλώμασι τύποις εκδέδοται δι' ωφέλειαν των επαρχιωτών αυτού ευλαβών χριστιανών"
    1. Λεξικά, Πολύγλωσσα
    2. Χριστιανική εκπαίδευση