Λατινικά
Roma: Per Valerio Dorico & Luigi Fratelli Bresciani, 1552
41 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Jovio cose de Turchi

Genealogia d'Ιmperatori Romani et Constantinopolitani et de regi prencipi et signori : che da Isatio Αngelo & Vespasiano Imperatore suo Nipote son discesi per infino al presente Anno MDLII

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Jovio cose de Turchi
    1. Ρωμαίοι αυτοκράτορες
    2. Βυζαντινή αυτοκρατορία