Ελληνικά
  • Φυλλάδιο του οποίου η συγγραφή και δημοσίευση αποδίδεται στον ίδιο τον Κοδρικά

Απολογία των εν Πίζα Ελλήνων υπέρ Κοδρικά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Φυλλάδιο του οποίου η συγγραφή και δημοσίευση αποδίδεται στον ίδιο τον Κοδρικά
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Γλωσσικό ζήτημα, Ελληνικό
    3. Κοδρικάς, Παναγιώτης, (1762-1827)