Ιταλικά
Roma: Tipografia Poliglotta, 1877
lxi, 38 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Documenti Longobardi e Greci per la storia dell'Italia meridionale nel medio evo

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Ιταλία -- Ιστορία -- Μεσαίωνας, 600-1500 -- Πηγές
    2. Ελλάδα -- Ιστορία -- Μεσαίωνας, 600-1500 -- Πηγές