Ελληνικά
Εν Τεργέστη: Τυπογραφείον Αυστριακού Λόυδ, 1868
89 σελ.
  • "Η προκείμενη πραγματεία, καταχωρισθείσα εν τη "Κλειοί" προς αναίρεσιν των υπό του "Χρόνου" [Times;] γραφέντων κατά του Ελληνικού έθνους, ανατυπούται μετά τινων προσθηκών"

Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Η προκείμενη πραγματεία, καταχωρισθείσα εν τη "Κλειοί" προς αναίρεσιν των υπό του "Χρόνου" [Times;] γραφέντων κατά του Ελληνικού έθνους, ανατυπούται μετά τινων προσθηκών"
    1. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση