Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θερειανός, Διονύσιος
  5. Provincia di Trieste [Εν Τεργέστη]: Τυπογραφείον Αυστριακού Λόυδ, 1868
  6. 89 σελ.
    • "Η προκείμενη πραγματεία, καταχωρισθείσα εν τη "Κλειοί" προς αναίρεσιν των υπό του "Χρόνου" [Times;] γραφέντων κατά του Ελληνικού έθνους, ανατυπούται μετά τινων προσθηκών"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές