Ελληνικά
Venetiis: apud Aldum, 1499
χωρίς αρίθμηση
  • Δύο τόμοι σε ένα

Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών : εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δύο τόμοι σε ένα
    1. Επιστολογραφία, Αρχαία ελληνική