Ελληνικά
Εν Βενετία: Εκ της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου, 1807
2 τόμοι

Βιβλιοθήκης ελληνικής βιβλία δύο : περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων συγγραφέων βεβαιοτέρας ειδήσεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Συγγραφείς, Αρχαίοι Έλληνες
    2. Ελληνική λογοτεχνία, Αρχαία -- Ιστορία και κριτική