Ελληνικά
Venetiis: Typographia Bartholomaei Javarina, 1729
ποικίλη αρίθμηση
  • Τίτλος ράχης : Historiae Byzantinae

Άννης της Κομνηνής πορφηρογεννήτου [sic] Καισαρίσσης Αλεξιάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Historiae Byzantinae
    1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Αλέξιος, Κομνηνός, (1081-1118)
    2. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Πηγές
    3. Ιστοριογραφία, Βυζαντινή