Γραμματική γεωγραφική : ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεωτέρας γεωγραφίας ήτις με νέαν και μερικωτέραν μέθοδον, θεωρεί και εξετάζει όλην την υδρόγειον Σφαίραν, ήτοι την επιφάνειαν αυτής : χρησιμωτάτη και πάνυ ωφέλιμος δια εκείνους όπου καταγίνονται εις την μελέτην της Γεωγραφίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Gordon, Patrick, (π.1700) | Φατζέας, Γεώργιος, (1722-1768)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Παρά Αντωνίω Τζάττα, 1760
  6. 2 τόμοι
    • "Διαιρεθείσα μεν εις τόμους τρεις, αφιερωθείσα δε τω ευσεβεστάτω γένει των Γραικών οπού ενοικεί εις την Μητρόπολην των Ενετίων. Νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα συνδρομή Κυρίου Παναγιώτη Μαζοκοπάκη του Κρητός"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές