Ελληνικά
Ενετίησιν: Εγγύς Ιακώβου του Λεογκίνου, 1575
540 σελ.
  • "Το παρόν βιβλίον τετύπωται Ενετίησιν εγγύς Ιακώβου του Λεογκίνου, όπερ περιέχει πλείστα τροπάρια, ιδιόμελα, κανόνας τε και συναξάρια, ά συλλεχθέντα νυν εκ πολλών και καλών βιβλίων. Ουκ ήσαν εν τοις άλλοις προτυπωθείσι παρά των άλλων πεντηκοσταρίοις ..."

Πεντηκοστάριον : αναλώμασι μεν τοις αυτού, επιμελεία τε και επιδιορθώσει Συμεών μοναχού Κυπρίου του Βεριβέλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Το παρόν βιβλίον τετύπωται Ενετίησιν εγγύς Ιακώβου του Λεογκίνου, όπερ περιέχει πλείστα τροπάρια, ιδιόμελα, κανόνας τε και συναξάρια, ά συλλεχθέντα νυν εκ πολλών και καλών βιβλίων. Ουκ ήσαν εν τοις άλλοις προτυπωθείσι παρά των άλλων πεντηκοσταρίοις ..."