Πεντηκοστάριον : αναλώμασι μεν τοις αυτού, επιμελεία τε και επιδιορθώσει Συμεών μοναχού Κυπρίου του Βεριβέλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Συμεών ο Βεριβέλος, μοναχός
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Εγγύς Ιακώβου του Λεογκίνου, 1575
  6. 540 σελ.
    • "Το παρόν βιβλίον τετύπωται Ενετίησιν εγγύς Ιακώβου του Λεογκίνου, όπερ περιέχει πλείστα τροπάρια, ιδιόμελα, κανόνας τε και συναξάρια, ά συλλεχθέντα νυν εκ πολλών και καλών βιβλίων. Ουκ ήσαν εν τοις άλλοις προτυπωθείσι παρά των άλλων πεντηκοσταρίοις ..."
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές