1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • EPE_BIB-A_BIB.pdf
  • pdf
 2. 222.6 MB
  • ORIGINAL
 3. Βίβλος ενιαύσιος η κοινώς καλουμένη Εβδομαδαρία, ήτις και Πανθέκτη καλείται, περιέχουσα πάσαν την του χρόνου ακολουθίαν, εις δύω μέρη διαιρεθείσα :προσφωνηθείσα τω Πανιερωτάτω και θεοπροβλήτω Μητροπολίτη Αγίω Κυζίκου, κυρίω κυρίω Γερασίμω : πρώτον μέν τυπωθείσα, και εις πάντα τα ελλιπή εκ των Μηναίων, Τριωδίου τε, και Πεντηκοσταρίου, αυξηθείσα, και των δεουσών ερμηνειών του τυπικού, δια προτροπής και σπουδής του πανοσιωτάτου Πρωτοσυγγέλου του πανιερωτάτου Aρχιεπισκόπου Aγίου Σιναίου κυρίου Ματθαίου του Κρητός, νυν δέ μετατυπωθείσα και μεθ'όσης πλείστης επιμελείας διορθωθείσα
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Κείμενο γραμμένο σε στήλες [δύο ανά σελίδα]. Επικεφαλλίδες και πρωτογράμματα τυπωμένα με κόκκινη μελάνη. Κάτω από τον εκδότη, με κόκκινη μελάνη "Con Licenza de' superiori, e privilegio"