Απολιναρίου Μετάφρασις εις τον Ψαλτήρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Απολλινάριος, Επίσκοπος Λαοδικείας (4ος αιώνας)
  5. Παρίσι [Parisiis]: Apud and. Turnebum, 1552
  6. 200 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές