Απολιναρίου Μετάφρασις του Ψαλτήρος, διά στίχων ηρωϊκών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Απολλινάριος, Επίσκοπος Λαοδικείας (4ος αιώνας)
  5. Παρίσι [Parisiis]: Apud Ioannem Benenatum, 1580
  6. 200 σελ.
    • Παραλλαγή τίτλου : Μετάφρασις του Ψαλτήρος, δια στίχων ηρωϊκών
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές