Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια : μεταγλωττισθείσα εις απλήν φράσιν παράτινος σοφού και πεπαιδευμένον ανδρός ανωνύμου : τα νυν πρώτον τύποις εκδωθείσα δια δαπάνης του τιμιωτάτου και χρησιμωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Τζελεχούρι εκ πόλεως Πρεμετής εκ του κλίματος του Μακαριώτατου Αχρίδων και αφιερωθείσα παρ' αυτού, τη, αγιωτάτη του Χριστού Ανατολική, Μεγάλη Εκκλησία : επιμελεία και διορθώσει του εν ιερομονάχοις κυρίου Γεδεών Ιεροσολυμίτου του Κυπρίου εις κοινήν ωφελείαν των αγναγινωσκομένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θεοφύλακτος, αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, (11ος αι.)
  5. Λειψία [Εν Λιψία της Σαξωνίας]: Παρά Ιωάννη Γολτλόπ Εμμανουήλ Πρειτκόφ, 1761
  6. 529, [3] σελ.
    • Τίτλος ράχης : Ερμηνεία ευαγγελίων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές