Ελληνικά
Εν Λιψία της Σαξωνίας: Παρά Ιωάννη Γολτλόπ Εμμανουήλ Πρειτκόφ, 1761
529, [3] σελ.
  • Τίτλος ράχης : Ερμηνεία ευαγγελίων

Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια : μεταγλωττισθείσα εις απλήν φράσιν παράτινος σοφού και πεπαιδευμένον ανδρός ανωνύμου : τα νυν πρώτον τύποις εκδωθείσα δια δαπάνης του τιμιωτάτου και χρησιμωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Τζελεχούρι εκ πόλεως Πρεμετής εκ του κλίματος του Μακαριώτατου Αχρίδων και αφιερωθείσα παρ' αυτού, τη, αγιωτάτη του Χριστού Ανατολική, Μεγάλη Εκκλησία : επιμελεία και διορθώσει του εν ιερομονάχοις κυρίου Γεδεών Ιεροσολυμίτου του Κυπρίου εις κοινήν ωφελείαν των αγναγινωσκομένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Ερμηνεία ευαγγελίων
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Ευαγγέλια -- Κριτική, ερμηνεία, κλπ.