Ελληνικά
Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπογραφία τω Βρεϊτκόπφ, 1766
586, [18] σελ.
  • Τίτλος ράχης: Ευγενίου Λογική

Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων : συνερανισθείσα υπό Ευγένιου διακόνου του Βουλγάρεως : Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως, και προδιατριβαί τέτταρες εισαγωγικαί εις άπασαν εν γένει την φιλοσοφίαν προτελεστικαί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης: Ευγενίου Λογική
    1. Λογική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Φιλοσοφία -- Ιστορία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800