Ερμηνεία εις την ιεράν αποκάλυψιν του αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, (1717-1808)
  5. Ιερουσαλήμ [Εν Ιεροσολύμοις]: Εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου, 1856
  6. 214 σελ.
    • Νυν πρώτον τύποις εκδίδοται κελεύσει του μακαριωτάτου και θειοτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές