1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κουσκουρούλης, Κωνσταντίνος
  5. Wien [Εν Βιέννη της Αουστρίας]: Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτου, 1809
    • "Αφιερωθείσα δε τω ευγενεστάτω αρχόντι μαγιόρω κυρίω Στεφάνω Ιωαννοβίκη"
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές