Ελληνικά
Εν Βιέννη της Αουστρίας: Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτου, 1809
  • "Αφιερωθείσα δε τω ευγενεστάτω αρχόντι μαγιόρω κυρίω Στεφάνω Ιωαννοβίκη"

Έρωτος αποτελέσματα : ήτοι, ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια: συντεθείσα μεν εις την απλήν ημών διάλεκτον προς ευθυμίαν των νέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Αφιερωθείσα δε τω ευγενεστάτω αρχόντι μαγιόρω κυρίω Στεφάνω Ιωαννοβίκη"