Εγγενώς Ψηφιακή Φωτογραφία: Θ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον εκ φύλλων 10 "Αθηναϊκοί περίπατοι" Μέρος Α' και Β'"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. pdf