1. Αρχείακό υλικό
  2. Θ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον εκ φύλλων 10 "Αθηναϊκοί περίπατοι" Μέρος Α' και Β'"
  3. Α01.Φ03.Υ09
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη