1. Αρχείακό υλικό
  2. Ε' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον 'Περιήγησις εις την έκθεσιν' φύλλα 16"
  3. Α01.Φ03.Υ06
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη