1. Αρχείακό υλικό
  2. Τ', Εμμ. Ροΐδου Σκαρίφημα βιβλιοθήκης και δίπλωμα απονομής του παρασήμου του Σωτήρος
  3. Α01.Φ02.Υ09
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη