1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Γαλλικά
  4. Ηθική
  5. Garnier, Adolphe (1801-1864)