Ελληνικά
Εν Βιέννη: Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χιρσφέλδ, 1816
116 σελ.

Ελληνικόν αλφαβητάριον : μετ'ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον... εν ω προσετέθησαν καί τινα χαλκογραφικά παραδείγματα προς γύμνασιν των νέων εις την καλλιγραφίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελληνική γλώσσα -- Γραμματική