Εθνοφύλαξ #967, Έτος Δ', Αριθ. 967, Αθήνησι 1 Απριλίου 1866 [01/04/1866]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.035
 4. Εθνοφύλαξ
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον
 7. 01 Απριλίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 2 στήλες
 10. Δύο νέοι Έλληνες συγγραφείς
  • Πρωτότυπο