Εθνοφύλαξ #967, Έτος Δ', Αριθ. 967, Αθήνησι 1 Απριλίου 1866 [01/04/1866]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εθνοφύλαξ
  4. 967, Έτος Δ', Αριθ. 967, Αθήνησι 1 Απριλίου 1866
  5. Εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον
  6. 01 Απριλίου 1866
  7. 4 σελίδες, 2 στήλες
  8. Δύο νέοι Έλληνες συγγραφείς
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια